Login

Goede oogst bij het 2de HydroCity seminar

24 mei vond het 2de HydroCity seminar plaats. Onder leiding van Govert Geldof hebben meer dan 80 deelnemers de tussenresultaten van het innovatieproject gezien en bediscussieerd. De Open Space methode in combinatie met de diversiteit aan organisaties (gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en adviesbureaus) resulteerde in veel energie. Wij danken alle deelnemers en sprekers voor hun inzet.

HydroCity behoort tot de mooiste IT-toepassing in de watersector

Met de HydroCity-portal is de waterbeheerder in staat data uit verschillende bronnen te verzamelen en te verbinden in zijn eigen dashboard. Op deze manier is er altijd up-to-date inzicht in de werking van de stedelijke hydrologische kringloop. Voor deze toepassing is HydroCity geselecteerd als mooiste IT-toepassing in de watersector.

Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep 'IT-toepassingen in het waterbeheer' van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk heeft het publiek gestemd. Het publiek bestond uit mensen die werkzaam zijn bij waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en kennisinstellingen.

In de volgende editie van het Vakblad H2O wordt krijgen alle deelnemers een eervolle vermelding.

Neerslaginformatie van de Nederlandse, Duitse en Belgische radars beschikbaar

Voor de grensgebieden van Nederland bieden de buitenlandse neerslagradargegevens duidelijk meerwaarde. Daarom hebben wij de afgelopen tijd samen met de HydroCity-partners geïnvesteerd in een optimaal radarcomposiet (gevallen neerslag) op basis van de Nederlandse, Duitse en Belgische neerslagradars en regenmeters. Onze partners zijn onder andere de TU Delft, Witteveen+Bos en dé Europese radarexpert Thomas Einfalt van hydro&meteo. Het KNMI is in dit onderzoekstraject externe reviewer.

Klik hier voor het meest recente artikel over dit onderwerp.


Wethouder Tigelaar bezoekt de HydroCity-week

Het onderwerp klimaat heeft in de gemeente Amersfoort de aandacht. Op het gebied van water streeft de gemeente naar een duurzaam watersysteem.  De gemeente Amersfoort is daarom partner in het HydroCity project en levert een belangrijke casestudie. In dit kader bezocht wethouder Tigelaar (portefeuille Jeugd & Onderwijs en Wijken & beheer) van de gemeente Amersfoort de HydroCity-week. Als lid van de klankbordgroep sprak hij met enkele andere deelnemende gemeenten en partners in stadcafe de Observant.

De casestudie Amersfoort richt zich op het identificeren en oplossen van knelpunten bij hevige neerslag door het beproeven van het nieuw ontwikkeld gedetailleerd Afstroom- en Infiltratiemodel. Daarnaast worden operationele gegevens van het waterhuishoudkundige systeem van de gemeente ontsloten via de HydroCity web-portal.


De casestudie Amersfoort is een goed voorbeeld van een privaat publieke samenwerking, waarbij partners uit het bedrijfsleven en de overheid nauw samenwerken aan open innovatie.

Negen gemeenten, negen casestudies

Tijdens de HydroCity-week in januari is een start gemaakt met de casestudies van negen enthousiaste gemeenten die deelnemen aan het HydroCity project. De onderwerpen van de casestudies variëren van alarmering van bewoners bij hevige neerslagverwachting tot het slimmer gebruik maken van de rioolberging tijdens hevige neerslag. Het HydroCity Platform wordt in deze casestudies gebruikt voor het ontsluiten en combineren van diverse databronnen (uit diverse systemen zoals FEWS, Flygt, Kikker, HydroNET). Hierdoor werken we samen aan slimme en gebruiksvriendelijke applicaties voor onze open portal waarmee de gemeente beter inzicht krijgt in het functioneren van het watersysteem.

De deelnemende gemeenten zijn Amersfoort, Rotterdam, Utrecht, Assen, Delft, Amsterdam, Nijmegen, Maastricht en Vlaardingen. In de verschillende casestudies participeren de consortiumleden, NEO BV, HydroLogic BV, Riodesk, Royal Haskoning, TU Delft, UT Twente, IBM en Witteveen & Bos.

Kick off meeting HydroCity groot succes

De kick off meeting van het project HydroCity op 17 augustus 2011 te Amersfoort was een groot succes. Ruim 70 deelnemers zijn naar Amersfoort gekomen om te luisteren en te discussiëren over het project.

HydroCity is een open innovatie van HydroLogic BV en NEO BV waarin de stedelijke hydrologische kringloop inzichtelijk wordt gemaakt, met nadruk op de hydrologie van het oppervlak. Met HydroCity kunnen klimaat maatregelen in de openbare ruimte worden geanalyseerd en op effectiviteit worden getoetst. Stedelijke waterbeheerders krijgen toegang tot voortdurend geactualiseerde hydrologische en geo-informatie via een web-portal.